Sikkerhet og miljø

Vi bestreber oss på å levere sikkerhet i alle ledd: Skånsom fremføring av gods, med minst mulig belastning for mennesker, materiell og miljø.

Gjennom høy miljøbevissthet og forebyggende tiltak skal vi redusere energiforbruket, utslipp og andre miljøbelastninger fra bedriftens aktivitet. Kjemikalieforbruket og avfallsmengden skal reduseres. Avfall skal kildesorteres og etterbehandles på beste måte.

Gjennom konkrete mål skal vi oppnå stadige forbedringer. Vi skal etterleve alle lover, forskrifter og andre krav som berører virksomheten.

Verden blir bedre når transporten går på skinner.